خط کشی پارکینگ،خط کشی پارکینگ خودرو،خط کشی پارکینگ ساختمان،خط کشی کف پارکینگ،خط کشی پارکینگ ها ، خط کشی پارکینگ محوطه،استاپر،گارد کرنر،خط کشی ارزان،خط کشی پارکینگ ارزان

خط کشی پارکینگ VIP برج میلاد تهران

شرح پروژه

پروژه خط کشی پارکینگ طبقاتی برج میلاد

در این پروژه از رنگ ترموپلاستیک استاندارد ترافیکی استفاده شده است . پارکینگ طبقاتی برج میلاد در 5 طبقه دارای بیش از 700 جای پارک خودرو میباشد. طبقات اول تا سوم بصورت راهرو و طبقات 4 و 5 محوطه ای بسیار وسیع جهت جاگذاری خودروها ساخته شده است.